بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی تربیتی، پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان

3 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،مدرس دانشگاه پیام نور

4 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان