بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا