بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان نشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار