هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی داشنگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار