بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور بوکان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش بوکان

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور،بوکان