بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 استادیار گروه روان نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار