رابطه اهمال کاری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره واحد علوم وتحقیقات خمین

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات