اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانشناختی شادکامی، و امید به زندگی سالمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار