بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، واحد کرمان، گروه روان شناسی، کرمان، ایران

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه روان شناسی، کرمان، ایران