پیش‌بینی اختلالات شخصیت گروه B به شیوه اینیاگرام بر اساس خود آگاهی و سبک تفکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیارگروه روانشناسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران