رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران