مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی (با تاکید بر مؤلفه‌های هیجانی و شناختی) بر خلاقیت کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران