پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس خودپنداره و رفتار اجتماعی دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان پردیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران