مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسیارشد مشاوره خانواده دانشگاه سراسری اردکان، یزد،ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران