مقایسه حافظه شرح حال، بهوشیاری و نشخوار فکری دردوگروه بیماران باافراد عادی MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران