پیش‌بینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران