بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، گرایش شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، گرایش شغلی