بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار، ایران

2 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران