اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،دانشگاه آزاداسلامی،اهواز، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استاد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

4 استادیار،دانشگاه علوم پزشکی،کاشان،ایران