پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 کارشناس مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت‌اله طالقانی، گروه مشاوره، قم، ایران