اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. گرمسار. ایران

2 دانشیار نوروسایکولوژی گروه روان شناسی واحد گرمسار. دانشگاه آزاد اسلامی. گرمسار