تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 مربی ارشد موسسه تئوری انتخاب ویلیام گلسر، استرالیا