اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه‌مدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز