اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کردستان، سنندج، ایران