آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اعصاب شناختی (مغز و شناخت)، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی