مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هردوشاغل و یکی شاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان، ایران