بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، آموزش و پرورش، بوکان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، مدرس مدعودانشگاه پیام نور، بوکان، ایران

4 کارشناس ارشدپژوهشگری، دانشگاه آزاداسلامی، واحدزنجان، ایران