مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران