پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران