نقش پیش‌بینی‌کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران