رابطه بین تحریف‌شناختی و نگرش ناکارآمد با صفات شخصیتی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ،دانشکده روانشناسی، گرمسار ،ایران

2 دکترای روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه فارابی ارتش،دانشکده روانشناسی، تهران، ایران