پیش بینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان