پیش بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روان شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار