بررسی رابطه ریتم سیرکادین، خلق و خو، کانون توجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام