روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان