فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - مقالات آماده انتشار