فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - شماره جاری