نویسنده = محمدرضا عابدی
تعداد مقالات: 2
2. هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 3، شماره 12، آذر 1391، صفحه 9-17

مهدی اکبرزاده؛ سهراب عبدی زرین؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ هادی فراست