نویسنده = مونا مهدی پور بازکیایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 21-31

مونا مهدی پور بازکیایی؛ مجتبی صداقتی فرد